Mgr. Kateřina Šišková

Telefon: 604 923099 / e-mail: siskova@poradna-praha.cz

Objednat se můžete ZDE.

V Poradně Praha se věnuje:

Jsem poradenská psycholožka a psychoterapeutka zaměřená na práci s dětmi, dospívajícími a jejich rodinami. Věnuji se individuální terapeutické práci s dospělými, s páry a rodinnému poradenství. Ráda Vám nabídnu bezpečné a podpůrné místo, kde můžete sdílet své obavy, nejistoty, přání, radosti, naděje i trápení a smutky. Naše setkání mohou být místem, kde se můžete učit přijmout sebe i druhé, mít možnost nahlédnout svou životní situaci se vším, co s sebou přináší a lépe jí porozumět. Naučit se mluvit o sobě a s druhými, vyjadřovat své pocity, názory, prosadit se. V poradenství či terapii se zaměřuji především na problematiku vztahovou, komunikační, spojenou s dospíváním a jinými životními milníky, dále na zvládání náročných životních situací, osobních krizí a nejistot.

„Člověk se nemusí bát žádné krize. Měl by se obávat jen toho, aby ho v krizi neoslepilo zoufalství a ztráta naděje.“ (Tomáš Halík)


Absolvovala jsem výcvikový kurz v psychoterapii a odborné vzdělání zaměřené na poradenskou a školní psychologii v kombinaci se speciální pedagogikou (Pedf UK v Praze, Pražská psychoterapeutická fakulta). Mimo výše uvedené jsem absolvovala psychoterapeutický výcvik SUR orientovaný na hlubinný a psychodynamický přístup ke klientovi, kde je důraz kladen na bezpečnou, nenásilnou podporu sebepoznávání klienta, což samo o sobě přispívá k posilování jeho schopností řešit svou situaci vlastními silami. Profesně vycházím z dlouhodobé zkušenosti s psychologickým poradenstvím, s psychodiagnostikou a terapií dětí, mladistvých i dospělých (při práci ve středisku výchovné péče jsem se nejvíce věnovala dětem ohroženým sociálně patologickými jevy, dětem s výchovnými problémy, s SPU a SPCH i celým rodinám). Několik let spolupracuji s katedrou psychologie Pedf UK na grantovém projektu vzdělávání učitelů - výchovných poradců, vzdělávání metodiků prevence jakožto lektor e-learningových kurzů (autor studijních a distančních opor). Jsem matka dvou dětí (6 a 3 roky) a s rodinou žiji v malém domě se zahrádkou kousek od Prahy.
 
Vzdělání:
1998 -  2004 - Univerzita Karlova - Pedagogická fakulta (Praha) - magisterské studium (denní) – studijní obor psychologie – speciální pedagogika (ukončeno státní závěrečnou zkouškou z Psychologie), titul Mgr.
1997 – 2000: IZV UK (Institut základů vzdělanosti) Praha, FHS – fakulta humanitních studií – bakalářské studium humanitní vzdělanosti - 6 semestrů (nedokončeno)
psychoterapeutický výcvik v komunitní a skupinové psychoterapii typu SUR (psychodynamicky a hlubinně orientován – PVŠPS-PPF) 2002-2007
 
Kurzy a školení:
Aspekty sexuální výchovy v kontextu kriminality dětí a mládeže (IPPP) 2007
Následky sexuálního zneužití dětí (Elektra) Lege artis postupy ve skupinové a komunitní psychoterapii (PVŠPS-PPF) 2006
Ostrov rodiny – výukový a výcvikový program (PhDr. Z. Rieger) 2008
Školení v diagnostických metodách – certifikát o kvalifikaci a užívání Woodcock-Johnson testu kognitivních schopností (IPPP) – 2007, Test stromu, Test postavy, Diagnostika třídních kolektivů (2010/12)
Seminář PVŠPS-PPF – Práce s dětskou a adolescentní skupinou (2011)
Programy celoživotního vzděláv. – Hry s psychologickým obsahem (UK Praha) 2012
Supervize (skupinová, týmová, případová) + účast na mezinárodních konferencích

Praxe:
2018 (trvá) – Speciální pedagog – psycholog v Pražské pedagogicko-psychologické poradně (psychodiagnostika)
2014 – 2018 – Speciální pedagog - psycholog na VÚ, SVP Klíčov a SŠ, Praha 9, (individuální konzultace s klienty, s rodiči, vstupní konzultace, posudky, zprávy z šetření, rodinné poradenství, psychoterapeutická práce s klienty)
2013 – 2018 (trvá) – Spolupráce s katedrou psychologie Pedf UK na grantovém projektu vzdělávání učitelů - výchovných poradců, vzdělávání metodiků prevence (pozice: lektor e-learningových kurzů, zpracování studijní opory na téma „Problémové chování žáků a činnost SVP“, výcvik sociálních a komunikačních dovedností pro výchovné poradce – lektor – r. 2014, 2016, 2018, autor distančních opor ke studiu)
2011 - Spolupráce s katedrou psychologie Pedf UK na vzdělávání škol. metodiků prevence a výchovných poradců – přednáškový kurz „Ohrožené dítě“ - lektor
2009 – 2012 - Spolupráce na projektech finanční podpory pro VÚ a SVP Klíčov – získávání dotací a grantů (tvorba propagačního a prezentačního materiálu)
2009 – 2010 - Tvorba preventivního výukového materiálu (autor) „Kudy Kam“ zaměřeného na prevenci obchodování s lidmi a komerčního sexuálního zneužívání (pro Diakonii ČCE, La Strada) – tvorba výukových materiálů + lektor preventistů

2004 – 2012 Odborných vychovatel – vedoucí oddělení na Středisku výchovné péče Klíčov (2004 - Odborný vychovatel na Internátním odd. SVP Klíčov, 2006 - 2007 - vedoucí internátního oddělení - speciální pedagog, 2007 - 2009 – odborný vychovatel na Celodenním oddělení SVP Klíčov, 2009 - 2012 – vedoucí Celodenního oddělení).

 

 
 
 
facebook